Stworzy?y?my te warsztaty, aby zatroszczy? si? o biologiczn? i psychologiczn? jako?? bycia kobiet? oraz jako impuls do dalszego samorozwoju w tym temacie.


Cz??? mwi?ca o naszym centrum dowodzenia czyli: teoretyczno-praktyczne podstawy treningu dna miednicy. O sile kobiecej miednicy. Jak ?wiczy?, dlaczego warto to robi? i jakie b?dziesz z tego mia?a korzy?ci.
Teoria obrazowo, przejrzy?cie i przyjemnie + ca?a godzina ?wicze? Treningu Dna Miednicy i Pilatesu


W tej cz??ci pracujemy z cia?em w ta?cu. Dajemy si? ponie?? muzyce i wprowadzi? cia?a w stan naturalnego, b?ogiego ruchu.
Taniec to typowo kobieca aktywno??, ktra aktywizuje cia?o w najbardziej dla nas korzystny sposb. I najcz??ciej sprawia te? wiele przyjemno?ci.
Przy muzyce, prawie bez ?wiat?a, staramy si? s?ucha? naszych cia? i znajdowa? dla nich najprzyjemniejszy ruch, ktry o?ywia i otwiera.
Zwi?kszamy zakresy ruchu, integrujemy cia?o. Falujemy r?koma, ko?yszemy biodrami. Przyspieszamy t?tno, krew zaczyna szybciej pulsowa? i mo?na ju? poczu? ?ycie w ciele a? po koniuszki palcw.


Tutaj pozwalamy pracowa? g?owie, my?lom, wyobra?eniom i emocjom. Sprawdzamy jak odczuwamy w?asn? kobieco?? w ciele, a jak w umy?le.
Pracujemy z wizualizacj? w stanie g??bokiego relaksu.
Prbujemy zaprzyja?ni? si? z w?asnym cia?em, bardziej je poczu?, nauczy? si? go s?ucha?, osadzi? w nim. S?uchajmy swojego wewn?trznego g?osu, przygl?damy si? swoim wyobra?eniom o sobie, szukamy emocji w ciele. Odpuszczamy i pozwalamy odej?? temu, co niepotrzebne, aby piel?gnowa? to, co mamy. Szukamy rado?ci z bycia kobiet? w pe?ni swojej kobieco?ci.

spojrzysz na siebie i swoje ciało przyjaznym okiem
zadbasz o siebie i swoje ciało
odkryjesz nowemożliwości w ciele
wzrośnie Twoja świadomość ciała
odkryjesz przyjemność płynącą z pełnego, nieskrępowanego ruchu
bardzo prawdopodobne, że będziesz miała lepszy SEKS

Chcesz zadba? o swoj? kobieco?? fizyczn? i psychiczn?

Czujesz, ?e we w?asnej kobieco?ci tkwi ?rd?o Twojej si?y

Chcesz pog??bi? ?wiadomo?? swojego cia?a

Chcesz poprawi? jako?? swojego SEKSU i d?ugo si? nim cieszy?

Chcesz uelastyczni? mi??nie dna miednicy

Nie czujesz si? dobrze w swoim ciele

Chcesz zrobi? co? tylko dla siebie

Chcesz poczu? si?? swojej w?asnej kobieco?ci