jak? czujesz si? kobiet??
jak bardzo lubisz siebie?
co w Tobie jest esencj? kobieco?ci?
jak bardzo lubisz swoje cia?o?
to idea, ktra powsta?a dla kobiet z potrzeby piel?gnowania kobieco?ci i dzielenia si? rado?ci? z bycia kobiet?


S? to serie autorskich spotka?, warsztatw i wyjazdw ??cz?cych psychologi? kobiety i trening mi??ni dna miednicy. To zaproszenie w podr? w g??b w?asnej kobieco?ci.


Pracujemy nad kobieco?ci? odczuwan? bezpo?rednio w ciele poprzez bod?ce i emocje oraz t? odczuwan? w psychice poprzez wyobra?enia, przekonania, opinie i porwnania.


Obalamy mity kobiety i jej pi?kna w kulturze.


Szykujemy instrukcj? obs?ugi naszego cia?a, ?eby s?u?y?o nam funkcjonalnie jak najd?u?ej.
CZYTAJ
o autorkach
C.P. Estes, Biegn?ca z wilkami
Anna Suchińska
Jestem kobiet? ?wiadom? i uwolnion? ( a przynajmniej wierz?, ?e tak jest ?). Zawodowo zajmuj? si? fizjoterapi? i to w?a?nie moje pacjentki sk?oni?y moj? uwag? w kierunku treningu mi??ni dna miednicy. Zetkn??am si? z nieciekawymi opiniami na temat miednicy i wszystkiego, co z ni? zwi?zane! Dodatkowy brak oglnodost?pnej wiedzy w tej tematyce zainspirowa? mnie do stworzenia projektu.

Pocz?tkowo powstawa? w mojej g?owie powoli, bardzo powoli. Dopiero druga Ania nada?a mu rozp?du i razem uda?o nam si? stworzy? warsztat dedykowany kobietom. Jeste?my z tego projektu bardzo dumne i du?o przyjemno?ci przynosi nam taka praca! Dzi?ki Wam moje ?ycie jest pe?ne wyzwa? i prb sprostania im. Dzi?kuj? Wam zatem ju? na pocz?tku za mj ci?g?y rozwj.

Prywatnie pasjonuje mnie praca z cia?em i umys?em, wszystkie formy ruchu i terapii, ?wiadomej i po prostu dobrej. Lubi? je?dzi? na rowerze, spotyka? ciekawych ludzi, rozmawia? godzinami. W przysz?o?ci chcia?abym wi?cej podr?owa? ( by? mo?e z nowym projektem ;))?yj intencjonalnie, a nie z przyzwyczajenia!
Anna Zając
Z wykszta?cenia jestem psycholo?k? i trenerk? zorientowan? na ci?g?y rozwj i odkrywanie pe?ni w?asnego potencja?u w ka?dym obszarze ?ycia. Sama nieustannie si? rozwijam i doskonal? w tym, co robi?. Poszukuj?, marz? i realizuj? swoje marzenia. Uwa?am, ?e najwa?niejsze w ?yciu to i?? swoj? w?asn? ?cie?k?. Lubi? swoje ?ycie. Jestem tak?e aktywn? tancerk? i instruktork? ta?ca, ktry jest moj? najwi?ksz? (obok psychologii) pasj? i rado?ci? oraz ?rd?em energii ?yciowej.

Pasjonuje mnie zw?aszcza taniec z obszaru Karaibw, ktry by? dla mnie kluczem do podr?y w g??b mojej w?asnej kobieco?ci. Prowadz?c zaj?cia i warsztaty taneczne w wielu miastach Polski i Europy, dzieli?am si? moimi do?wiadczeniami i zauwa?y?am, jak trudne bywa uruchomienie miednicy i bioder do swobodnego, nieskr?powanego ruchu. Bogate inspiracje karaibskie i obserwacje psychologiczne sta?y si? podwalin? mojej dalszej pracy w zakresie kobieco?ci.

Podczas warsztatw Uwolnij kobieco?? zapraszamy do kontaktu z w?asnym cia?em i umys?em, z w?asn? kobieco?ci? fizyczn? i psychiczn?. Pomagamy odzyska? rado?? z bycia kobiet?. Zapraszamy Ci? serdecznie do tej podr?y, gdy? wierzymy, ?e pozytywny kontakt z w?asn? kobieco?ci? jest podstaw? naszej kobiecej si?y.

Pracujemy nad wzmocnieniem ?wiadomo?ci cia?a

Popularyzujemy wiedz? z zakresu kobiecej anatomii i fizjologii

Uwra?liwiamy cia?o na odczuwanie subtelnych bod?cw

Uczymy izolowania konkretnych skurczy mi??niowych

Uczymy ?wicze? wzmacniaj?cych mi??nie dna miednicy, ktre mo?na wykonywa? codziennie w domu

Piel?gnujemy i rozpowszechniamy ide? pog??biania ?wiadomo?ci w?asnej kobieco?ci.

Umo?liwiamy kobietom kontakt z w?asn? kobieco?ci? we wszystkich jej odcieniach

Tworzymy przestrze? do zatrzymania si? i skupienia na sobie

Umo?liwiamy refleksj? nad tym, co p?ynie z nas, a co z kultury, w ktrej ?yjemy

Uwalniamy od stereotypw zwi?zanych z kobieco?ci?

Kontaktujemy si? z w?asn? indywidualn? i niepowtarzaln? kobieco?ci?


Podoba się? To do dzieła!
ZAPISZ SIĘ
Na warsztat Na Krąg Kobiet Na wyjazd